หลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กำหนดเปิดรับสมัครผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑.  หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

๑.๑ หลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖)

๑.๒ หลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา

๒.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

            ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษา ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

.๑  คุณสมบัติทั่วไป

๒.๑.๑   มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และไม่เป็นโรคแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลา หรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

๒.๑.๒   เป็นผู้มีความประพฤติดี

๒.๑.๓   ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

๒.๒  คุณสมบัติทางการศึกษา

๓.๒.๑   สำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต

๓.๒.๒   มีคุณสมบัติอย่างอื่นเพิ่มเติมตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด

            ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา แม้ว่าจะสอบคัดเลือกได้ก็ตาม

๓.  การแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาใบสมัคร

            สามารถแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาใบสมัครได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (ชั้น ๒ ) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (ทุกวันเว้นวันธรรมสวนะ)

            ค่าใบสมัครสอบ ชุดละ ๓๐๐ บาท  ค่ายื่นใบสมัครสอบ ชุดละ ๗๐๐ บาท

๔.  หลักฐานในการสมัคร

            ผู้สมัครต้องแนบหลักฐานการสมัครตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

            ๔.๑ สำเนาใบปริญญาบัตร หรือสำเนาใบรับรองวุฒิ ซึ่งมีผู้รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน ๑ ชุด

            ๔.๒ สำเนาใบรับรองคะแนนรายวิชาในระดับปริญญาโท

            ๔.๓ รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรงขนาด ๑ นิ้วครึ่ง จำนวน ๓ รูป รูปถ่ายนี้ต้องถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน (ติดใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัครให้เรียบร้อยก่อนยื่นใบสมัคร)

            ๔.๔ หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน

            ๔.๔ หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร

            ๔.๕ หลักฐานอื่น (ถ้ามี) ได้แก่ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล สำเนาทะเบียนแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลา สำเนาหนังสือสุทธิ หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้

๕.  การยื่นใบสมัคร

            ๕.๑  สมัครด้วยตนเอง

            ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่สมบูรณ์ครบถ้วนตามข้อ ๕ พร้อมทั้งชำระเงินค่าสมัคร  จำนวน ๗๐๐ บาท ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (ชั้น ๒ ) ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม (ทุกวันเว้นวันธรรมสวนะ) เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

            ๕.๒  ก่อนยื่นใบสมัคร

            ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบหลักฐานและรายละเอียดคุณสมบัติต่างๆ ในการสมัครให้ครบถ้วนถูกต้องด้วยตนเอง เมื่อยื่นใบสมัครพร้อมทั้งชำระเงินค่าแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาใบสมัครสอบแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงินและหลักฐานการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

๖. ประกาศผังที่นั่งสอบ

            บัณฑิตวิทยาลัยจะติดประกาศผังที่นั่งสอบ ที่สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (ชั้น ๒ ) ศาลายา พุทธมณฑล  นครปฐม

๗. การสอบ

            ๗.๑ การสอบข้อเขียนประกอบด้วย

                 ๑) ภาษาบาลีและภาษาอังกฤษ

                 ๒) ความรู้ทั่วไป

                 ๓) วิชาเฉพาะสาขา

            ๗.๒  การสอบสัมภาษณ์

                 ๑) สอบสัมภาษณ์ความพร้อมทั่วไป

                 ๒) สอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์

๘. การประกาศผลการสอบคัดเลือก

            บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศผลการสอบข้อเขียน และประกาศผลการสอบคัดเลือก ที่สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (ชั้น ๒ ) ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม

๙. การนับระยะเวลาประสบการณ์การทำงาน

            การนับระยะเวลาประสบการณ์การทำงานตามประกาศนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจะนับถึงวันที่แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาทะเบียนนักศึกษาเป็นวันสุดท้าย (ในกรณีที่ผู้สมัครใช้หลักฐานในการสมัครตามข้อ ๕.๔)

๑๐. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

            บัณฑิตวิทยาลัยจะมีการตรวจสอบหลักฐานของผู้สอบคัดเลือกอีกครั้งหนึ่ง หากปรากฏภายหลังว่าผู้สอบคัดเลือกได้ มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ บัณฑิตวิทยาลัยจะคัดชื่อออกถึงแม้ว่าจะมีการประกาศว่าสอบคัดเลือกได้ และบุคคลผู้นั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

๑๑. การแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลากับบัณฑิตวิทยาลัย

            หากผู้สมัครมีปัญหาหรือเหตุขัดข้องเกี่ยวกับการสมัครสอบ ขอให้แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (ชั้น ๒ ) แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลา ๐-๒๔๔๔-๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๕๙, ๑๐๖๔  มือถือ ๐๘๙-๙๙๒-๔๗๙๑ โทรสาร ๐-๒๔๔๔-๖๐๔๑

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: