หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔) 
หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔)
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔)

 

 

 

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: