บทความคณาจารย์

การพัฒนาตนด้วยปัญญา

การพัฒนาตนด้วยปัญญา :
๑. คำตอบว่า “ไม่รู้” ไม่ควรให้มีในตน เพราะนั่นแสดงว่าแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาไม่ได้สั่งส
มสุตมยปัญญา
๒. คำตอบว่า “ไม่เข้าใจ” ไม่ควรให้มีในตน เพราะนั่นแสดงว่าแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาไม่ได้พัฒนา
จินตามยปัญญา
๓. คำตอบว่า “ไม่มั่นใจ” ไม่ควรให้มีในตน เพราะนั่นแสดงว่าแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาไม่ได้ฝึกฝน
ภาวนามยปัญญา

ICT ที่ต้องรู้จัก

    เรื่องของ  ICT เขาว่ากันว่ามาจากคำเต็มว่า INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY  แปลว่า วิทยาการด้านสารสนเทศและแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลา  เขาใช้เป็นชื่อกระทรวงคือ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลา (MINISTRY  OF  INFORMATION  AND  COMMUNICATION  TECHNOLOGY) เขามีคำย่อเป็น MICTนี่คือหน่วยงานทางราชการระดับสูงสุดของประเทศในด้านนี้  ส่วนแนวในการบริหารงานเขาก็มีแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาเป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินการ ซึ่งคงจะมีรายละเอียดมากมาย ทั้งพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง  ประกาศต่างๆ ที่ผู้มีอำนาจในทางบริหารจะออกมาใช้ตามกรอบที่แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาเอื้ออำนวย

       ผู้เขียนเองนี้บอกไว้เลยว่าเป็นคนที่ฉลาดน้อยที่สุดในเรื่องนี้  ทั้งๆ ที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย และเคยดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ที่ต้องเป็นผู้บังคับบัญชาศูนย์ICTของมหาวิทยาลัย เคยบอกกับหัวหน้าศูนย์ฯ คือท่านพระครูโสภณศาสนกิจ (สุวรรณ) ว่า “ขอโง่สักอย่างคุณจะทำอะไรก็ทำ  ทำให้ถูกต้องตามระเบียบแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาก็แล้วกัน” และยินดีลงนามอนุมัติให้ในทุกเรื่อง เป็นเหตุให้ท่านหัวหน้าศูนย์ลำบากใจเต็มที แต่รู้ทั้งรู้ก็ยังยินดีและพร้อมที่จะโง่อยู่นั่นแหละ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเหตุว่าแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาแก่เกินไปก็ได้

       อย่างไรก็ตาม เมื่อยังทำงานอยู่ในด้านวิชาการ  ในที่สุดก็หนีไม่พ้นที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวทำความรู้จักและทำความเข้าใจ  และในที่สุดก็ต้องมาใช้งาน  เมื่อจำเป็นต้องใช้งานก็จำเป็นต้องเรียนรู้บ้าง  ในที่สุดของที่สุดก็ต้องมาเรียนรู้ ICTในส่วนที่จำเป็นต้องใช้งาน  โดยเริ่มจากการใช้แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาพิมพ์งานในส่วนที่จำเป็น  จากแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาสำหรับใช้งาน  จากแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาพิมพ์งาน  ก็ขยับไปทำเพาเวอร์พ้อยท์สำหรับเตรียมแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาบรรยาย  จากเพาเวอร์พ้อยท์ก็ขยับไปเรียนรู้เรื่องอินเตอร์เน็ต  จากอินเตอร์เน็ตก็ก้าวไปที่เรื่องอีเมลล์  จากอีเมลล์ก็ต่อไปที่เรื่องเฟซบุ๊ค (FACEBOOK) และจากเฟซบุ๊คก็รุกไปถึงไทม์ไลน์  ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาเฉพาะเรื่องการใช้งาน ไม่ได้มีความรู้ไปถึงเรื่องเทคนิคและวิทยาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดปัญหา การใช้งานแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลา  ทั้งนี้ก็พอจะให้เกิดความรู้แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาประการหนึ่งว่า  ICT  มีคุณอย่างไร  มีโทษอย่างไร

       ถึงตอนนี้สามารถกล่าวได้เลยว่า  ICT  มีคุณอนันต์และ  ICT  มีโทษมหันต์เหมือนกับสิ่งมีคุณมีโทษอื่นๆ เหมือนกัน  ว่ากันในส่วนที่มีคุณหรือเป็นคุณเพียงมองไปที่การส่งแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาสารอย่างเดียว  จะเห็นว่าเป็นการย่นระยะทางและเวลาลงอย่างมหาศาล  นั่นหมายถึงการลดค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณดำเนินการลงไปอย่างใหญ่หลวง  จากที่ต้องใช้ม้าวิ่งส่งสารจนมาใช้รถยนต์  แล้วมาใช้เครื่องบิน  มาใช้โทรเลข  มาใช้แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลา  มาใช้วิทยุมาใช้โทรทัศน์ ปัจจุบันอาจใช้อีเมลล์หรือใช้ไลน์ส่งข้อความ  ที่สามารถสนทนากันได้เป็นวินาทีต่อวินาที  นับว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ไม่น้อยเลย  คนที่มีชีวิตอยู่เมื่อร้อยปีที่แล้วถ้าเขามีชีวิตอยู่ต่อมาถึงปัจจุบันคงจะงงน่าดู

          นั่นว่าด้วยงานส่วยย่อยที่อาจเป็นงานเล็กสุดก็ได้ ถ้าแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาได้มองกว้างออกไปที่งานใหญ่ๆ  ที่เขาประกอบ แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาหรือการธนาคารในระดับชาติตลอดถึงในระดับโลกแล้ว  จะยิ่งเป็นความน่าอัศจรรย์ยิ่งนักที่เขาสามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาเหล่านี้มาช่วยในการบริหารและการจัดการ  ให้เกิดความรวดเร็วเกิดความคุ้มค่า  เกิดกำไรงดงาม  ถึงปีพุทธศักราชนี้แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาด้าน ICT ถือว่าเป็นแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาที่กำลังเจริญ ก้าวหน้าที่สุดสาขาหนึ่งของโลกแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลา

          สถาบันการศึกษาทุกระดับจนถึงอุดมศึกษา จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจัง  การเชื่อมโยงแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาทางวิชาการไม่ว่าในส่วนการบริหารสถาบันหรือในส่วนของการบริการการศึกษาฝ่ายวิชาการ มี ความจำเป็นต้องรวดเร็ว  ถูกต้อง  แม่นยำ  ผู้สอนก็ต้องพร้อมในการให้ความรู้  ผู้เรียนก็ต้องฉลาดและพร้อมในการเก็บเกี่ยวผลคือความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ภาคแรงงาน หรือภาคประกอบการที่อุดมไปด้วยคุณภาพ  จะเห็นได้ว่าสถาบันการศึกษาใดที่ไม่ประสีประสากับ ICTสถาบันนั้นก็ตกอยู่ในฐานะสถาบันดักดานนิยม  เพราะสมัยนี้นักเรียนอนุบาลก็ยังเชี่ยวชาญในการเล่น  ipad  กันทั่วหน้าแล้ว

          ในทางพระพุทธศาสนา  เครื่องมือ ICTมีประโยชน์อย่างยิ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  สมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ทรงมีเครื่องมือพิเศษที่เรียกว่า MICTเหมือนกัน  แต่มีความหมายต่างกันออกไปจากชื่อกระทรวงที่กล่าวถึงข้างต้นนั่นคือ   MENTAL  INFORMATION  AND  COMMUNICATION TECHNOLOGY  คือวิทยาการสารสนเทศและแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาทางจิต  ด้วยพระพุทธองค์และพระอริยสาวกท่านพัฒนาจิตจนถึงขั้นได้บรรลุภาวะพิเศษที่เรียกว่า อภิญญาจิต พระพุทธองค์จึงทรงมีความสามารถสอนคนได้ทั้งใกล้และไกล และยังสามารถพิเศษไปกว่านั้นที่ทรงรู้สภาวจิตของสัตว์โลกอื่น (ที่ไม่ใช่โลกมนุษย์) ด้วยและสอนได้ด้วย  พระพุทธองค์เองจึงทรงได้เนมิตกนามว่า พระโลกวิทู  และ พระสัพพัญญู นั่นคือส่วนหนึ่งแห่งวิทยาแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาของพระพุทธองค์  แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาทั้งหลายผู้มีชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันนับว่าห่างไกลพระพุทธองค์มากในทุกๆ เรื่อง  แต่หากแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลายอมรับความจริงที่สมมติและยอมรับกันแล้วเข้าให้ถึงหรือเข้าให้ใกล้เทคโนโลยีแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาที่มีอยู่ขณะนี้  การเผยแผ่พระศาสนาก็ดี  การบริหารงานกิจการพระพุทธศาสนาก็ดี  ย่อมเข้าสู่วิถีแห่งความก้าวหน้าและความ สำเร็จได้  ชาวโลกสามารถรับรสพระธรรมได้อย่างทั่วถึงสมตามพระพุทธประสงค์ได้

          ในโลกแห่งการศึกษายุคนี้นั้น  นักศึกษาทุกคนสามารถแสวหาความรู้ทุกเรื่องได้จากโลกอินเตอร์เน็ต ครูอาจารย์สามารถสั่งงานศิษย์ได้ทางโลกอินเตอร์เน็ต  ศิษย์สามารถส่งงานการศึกษาได้ทางอินเตอร์เน็ต และในขณะเดียวกันศิษย์ก็สามารถตรวจสอบได้ว่าในชั่วโมงนั้นอาจารย์อยู่หรือไม่  อาจารย์สั่งงานอะไร  อาจารย์นั่งสอนอยู่ห้องในแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาสามารถให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ทั่วโลกไปพร้อมๆ กัน  ช่างน่าอัศจรรย์ไม่น้อยจริงๆ  ทราบแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาว่าในปีการศึกษานี้แม่กองธรรมสนามหลวงเตรียมพร้อมออกข้อสอบส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ต  ทุกสนามสอบไม่ต้องรับข้อสอบที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงเหมือนที่เคยปฏิบัติมาทุกปี  เพียงแต่ให้ทุกสนามสอบเตรียมอุปกรณ์เชื่อมสัญญาณให้พร้อม  ข้อสอบจะลอยไปทางอากาศถึงห้องสอบ ๑๐ – ๒๐ นาทีก่อนถึงเวลาทำการสอบ  นี้ก็ถือว่าทางกองธรรมสนามหลวงจะมีความก้าวหน้าด้านการบริหารจัดการสอบไปอีกก้าวหนึ่ง  โดยอาศัยเครื่องมือสื่อสารด้าน  ICT  เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระ นับว่าน่าชื่นชมอนุโมทนาอย่างยิ่ง

          มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีวิทยาเขตและวิทยาลัยจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาคอยู่อีก ๑๐ แห่ง และยังมีศูนย์การศึกษาอยู่อีก ๑๐ แห่ง เมื่อรวมกับส่วนกลางก็จะเป็น ๒๑ แห่ง  หากศูนย์ ICTของมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาขีดความสามารถบริการได้เต็มที่ก็สามารถให้บริการการเรียนการสอน   ในมาตร ฐานเดียวกันอย่างทั่วถึง  อาจารย์ผู้สอนคนเดียวอาจสอนนักศึกษา ๒๑ ห้องเรียนที่กระจายอยู่ทั่วประเทศไปพร้อมกัน  มีระบบการบริการที่มีศักยภาพได้มาตรฐาน สอนได้ ถามได้ ตอบได้เหมือนนั่งเรียนกันอยู่ต่อหน้า คล้ายกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงฤทธิ์ไปแสดงธรรมให้ใครต่อใครฟัง  จนเขาเหล่านั้นได้บรรลุธรรมขั้น ต่างๆ กันมามากมาย  แล้วไฉนเล่าเมื่อมีผู้ถอดรหัสลัแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาี้ให้แล้วแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลามนุษย์ในยุคนี้จะไม่เก็บเกี่ยวประโยชน์จากเรื่องนี้  สำหรับผู้เขียนแล้วแม้จะโง่เรื่องนี้ก็เห็นว่าICTมีประโยชน์มหาศาลดังที่ว่ามา

          อีกด้านหนึ่งคือโทษของ ICTแน่นอนว่าต้องมีแน่นอนหากครอบครองมันโดยไม่รู้จักมันให้ดี  เพราะโดยสภาพของมันแล้วก็อุปมาเหมือนยาบำบัดโรค  อันดับแรกป่วยแล้วมียาแล้วต้องบริโภคถึงจะหายจากโรคได้หรือ โรคจะถูกกำจัดลงไปได้  บริโภคยามากเกินขนาดก็อันตราย  บริโภคน้อยเกินขนาดโรคก็ไม่ถูกทำลาย  บริโภคไม่เป็น หรือเป็นแต่เจ้าของยาแต่ไม่บริโภคยาก็ไม่มีประโยชน์  มีแต่โทษคือรอวันตายเท่านั้น  มีเครื่องมือ ICTสมบูรณ์ครบครันแต่ใช้ไม่เป็นก็อุปมัยฉันนั้น  สิ่งที่โลกเขาทำกันจึงหมายถึงการเตรียมความพร้อมให้บุคลากร

          โทษอีกอย่างหนึ่งที่มักจะได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อยๆ คือการใช้  ICTผิดประเภท นักประดิษฐ์เขาคิดสร้าง สรรค์เครื่องมือนี้มาเพื่อใช้ประโยชน์ในสิ่งที่สร้างสรรค์  แต่กลัแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาำเอาสิ่งนั้นมาสร้างความเสื่อมเสีย  สร้างความหายนะให้กับตนเองและสังคม  ว่ากันโดยหลักการทั่วไปแล้วเรื่องของ ICTคือเรื่องของแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลา  ซึ่งเรื่องนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแนะนำไว้แล้วในหลายครั้งหลายคราเช่นทรงแนะนำให้สื่อสารกันด้วยความจริง  โดยแนะนำให้เว้นแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาที่เป็นเท็จ  เว้นแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาที่สร้างความแตกแยก เว้นแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาที่หยาบคาย  เว้นแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาที่ไร้สาระ  ทั้งทรงแนะนำให้สื่อสารกันด้วยความเป็นจริง  สื่อสารกันด้วยคำพูดที่สร้างสรรค์สามัคคี สื่อสารกันด้วยคำพูดที่เป็นวจีไพแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาะ  และสื่อสารกันด้วยคำพูดที่มีสาระเป็นประโยชน์  เมื่อผู้ใช้ ICTมาใช้สื่อนี้ผิดประเภทก็ย่อมจะเกิดโทษอันใหญ่หลวงได้  และเรื่องนี้ก็มีปรากฏมาหลายต่อหลายครั้งที่มีผู้ใช้ ICTให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม  จนบางครั้งต้องตามแก้ไขกันอย่างยากลำบากยิ่ง

          โดยส่วนตัวแล้ว เชื่อมั่นว่าเครื่องมือสื่อสารที่นักคิดท่านได้อุทิศเรี่ยวแรงค้นหามาได้นั้น  ด้วยความมุ่งมั่นเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ  ท่านต้องการให้สิ่งที่ค้นพแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาั้นมาย่นระยะทาง  ย่นเวลา  แบ่งเบาความยากลำบากให้แก่มวลมนุษยชาติ  นับว่าเป็นสิ่งที่มีคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อโลก  แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาสามารถรู้เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาในทุกๆ มุมโลกในเวลาเดียวกันกับที่เรื่องราวนั้นๆ เกิดแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลา  ในขณะที่แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาอยู่ในที่อยู่ของตนๆ  แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาเพียงแค่ใช้อุปกรณ์เล็กๆ เพียงชิ้นเดียวเช่นแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลามือถือหรือโมบายโฟนเพียงเครื่องเดียว  แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาไม่ใช่นักคิดนักฝัน  จึงยังไม่รู้ว่าในอนาคตอันใกล้และไกลนั้น  เแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาังจะคิดอะไรแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลามาได้อีก  ที่แน่ๆ คือเแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาังไม่หยุดคิด  เมื่อเป็นเช่นนั้น หน้าที่ของแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาคือตามเขาไปให้ทัน  คือใช้เครื่องมือสื่อสาร ICTที่เขาสร้างมาให้แล้วนั้นให้เป็น  ผู้ที่ใช้เป็นคือผู้ที่จะไม่ตกโลก ไม่หลงโลก  และจะเป็นผู้ก้าวทันโลกได้เสมอ

           มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐ  ที่บริหารโดยบุคลากรที่เป็นพระภิกษุสงฆ์และฝ่ายคฤหัสถ์  จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์  โดยจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี  ปริญญาโทและปริญญาเอก  ผลผลิตคือบัณฑิตจะต้องช่ำชองเชี่ยวชาญทั้งในเรื่องคดีโลกและคดีธรรม  คือต้องรู้ดีทั้งด้านธรรมะหรือพระพุทธศาสนาและเครื่องมือสื่อสารธรรมะคือ ICTเพื่อเป็นเครื่องมือการศึกษาและเป็นเครื่องมือสื่อสารธรรมะสู่ประชาชนชาวโลก จึงขอสนับสนุนเรื่องนี้เต็มที่

Educational Research Methodology

       ความรู้หรือ องค์ความรู้ เป็นสิ่งวิเศษที่ใครๆ ก็แสวงหาให้ได้มาครอบครองหรือเป็นเจ้าของเพราะทำให้เป็นคนดูดี มีคุณค่า น่าเชื่อถือ เป็นนักวิชาการแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลามา และหากลองย้อนกลับไปดูสิ่งนี้แล้วก็ล้วนเป็นผลมาจากการวิจัยทั้งสิ้น  เพราะการวิจัยหรือ Research  เป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง หรือ ความรู้ในสิ่งที่วิจัย  เป็นประโยชน์ต่อ  1) การส่งเสริมความรู้ในด้านวิทยาการ   2) นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งในส่วนบุคคลและองค์การรวมทั้ง นำไปใช้ในการปฏิบัติโดยทั่วไปได้   3)  การพัฒนาประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม

       ดังนั้นเมื่อเป็นประโยชน์อย่างนี้  นักวิชาการทุกคนจึงต้องทำความเข้าใจ เรียนรู้เรื่องงานวิจัย จนสามารถปฏิบัติการวิจัยได้   เอกสารสาระสำคัญการเรียนการสอนรายวิชา “ระเบียบวิธีวิจัยทางศึกษา ” (Educational Research Methodology) รวบรวมสาระต่างๆ ของกระบวนการวิจัยที่จะทำให้ท่านผู้อ่านมีความู้ความเข้าใจขั้นพื้นฐานที่สามารถนำไปเพิ่มพูนพัฒนาความเป็นนักวิชาการของตนเองได้  ผู้เขียนจึงใคร่ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนในการสร้างองค์ความรู้ดังกล่าวไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย  รวมทั้งขอให้ผู้เรียน ผู้สนใจ ได้พยายามศึกษา นำความรู้ ความเข้าใจที่ได้ไปปฏิบัติให้เกิดมรรคผลต่อตนเอง  ต่อสังคม และประเทศชาติต่อไป

       ความหมายและลักษณะของการวิจัย วิเคราะห์ประเภทและขอบข่ายของการวิจัยการศึกษา  เทคนิคการวิจัยสถาบัน การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลา การวิจัยในชั้นเรียน กระบวนการและการออกแบบวิจัย หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การสร้างเครื่องมือ รวมถึงแบบทดสอบแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลา ศึกษาแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาพื้นฐาน และแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาอ้างอิงเพื่อการศึกษา ลักษณะของแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลา การวิเคราะห์แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลา และการเขียนรายงานการวิจัย การประเมิน สังเคราะห์ และนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อการบริหารและเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ

ปรัชญาการบริหาร

ปรัชญาการบริหาร 
ผู้บริหารไม่ได้เป็นนักบริหาร นักบริหารไม่ได้เป็นผู้บริหาร
แล้วสถาบัน/
หน่วยงานที่ต้องมีผู้บริหารที่เป็นนักบริหารจะเป็นเช่นไร

       ประเด็นนี้เป็นความจริงที่สุด จึงทำให้เกิดปรากฏการณ์บางอย่างในหน่วยงานหรือสถาบันคือองค์กรเดินได้เพราะนักบริหารซึ่งมิใช่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหาร ในขณะเดียวกัน ผู้บริหารก็รอคอยแต่ผลงานที่ลูกน้องหยิบยื่นให้ เรียกว่าผู้บริหารไม่ต้องคิดไม่ต้องทำอะไรกันเลย จึงน่าคิดว่าองค์กรที่มีสภาพเช่นนี้จะอยู่ได้นานเพียงใด

พุทธปรัชญาอริยทรัพย์

พุทธปรัชญาอริยทรัพย์ : 
๑. รู้เรื่องศรัทธา (เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ) แต่ไม่มีศรัทธา 
๒. รู้เรื่องศีล (รักษากายวาจาเรียบร้อย) แต่ไม่มีศีล
๓. รู้เรื่องหิริ (ละอายแก่ใจที่จะทำชั่ว) แต่ไม่มีหิริ
๔. รู้เรื่องโอตตัปปะ (เกรงกลัวต่อผลของความชั่ว) แต่ไม่มีโอตตัปปะ
๕. รู้เรื่องพาหุสัจจะ (การศึกษาเล่าเรียนมาก) แต่ไม่มีพาหุสัจจะ
๖. รู้เรื่องจาคะ (การเสียสละแบ่งปัน) แต่ไม่มีจาคะ
๗. รู้เรื่องปัญญา (ความฉลาดรอบรู้) แต่ไม่มีปัญญา 

ก็หามีทรัพย์ที่ถูกต้องที่ดีงามไม่ 
อยากถามว่าตอนนี้ ท่านรู้ หรือ ท่านมี

ปรัชญาจริยศาสตร์ :
คนดี : เป็นอยู่ในวิถีที่ควรเป็นอยู่
คนไม่ดี : เป็นอยู่ในวิถีที่ไม่ควรเป็นอยู่

   "ถ้าแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาเป็นคนดีแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาก็จะรู้ว่าวิถีของคนดีเป็นอย่างไร ตัวแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาจึงอยู่ในวิถีของคนดีต่อไป ส่วนถ้าแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาเป็นคนไม่ดีแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาก็จะไม่รู้ว่าวิถีของคนดีเป็นอย่างไร ตัวแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาจึงอยู่กับวิถีของคนไม่ดีต่อไป" เอวัง ก็มีด้วยประการฉะนี้แล

ปรัชญาการศึกษา

ปรัชญาการศึกษา : "การศึกษาไม่ใช่เป็นการบอกว่าตัวเองรู้อะไรแล้ว แต่การศึกษาเป็นการบอกว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรบ้าง" ปรัชญาการศึกษา "คุณภาพเกิดจากการทำ แต่ไม่ใช่เกิดจากการทำคุณภาพ"

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: