แนวโน้มการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถาบันการศึกษา

แนวโน้มการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถาบันการศึกษา
ผศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ ภาควิชาแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

       ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลายังถือเป็นปัจจัยหลักของการนำไปสู่องค์ความรู้ในลักษณะสังคมอุดมปัญญา(knowledge-based society) ที่สามารถเกื้อหนุนหรือส่งเสริมยุทธศาสตร์ของสถาบันการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะตามหลักการสร้างองค์ความรู้จะมีรากฐานมาจากระบบบริหารจัดการแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลา(database management system : DBMS) เพื่อนำมาวิเคราะห์ประมวลผลเป็นระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการ (management information system : MIS) ซึ่งจะ นำไปสู่การคิดวิเคราะห์เชิงนโยบายการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารด้วยระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร(executive information system : EIS) 

แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลา อ่านฉบับเต็ม

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: