A new wave of Innovation Technology for Learning

ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ผนวกกับความพากเพียรอุตสาหะได้รังสรรค์สิ่งใหม่ๆออกมาในโลกอยู่ตลอดเวลา แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาเรียกสิ่งใหม่ที่เกิดแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลานี้ว่า “นวัตกรรม” นวัตกรรมตรงกับคำว่า innovation”ในภาษาอังกฤษ โดยที่ในภาษาอังกฤษคำกริยาว่า innovate นั้นมีรากศัพท์มาจากคำภาษาลาตินว่า innovare ซึ่งแปลว่า to renew” หรือ “ทำแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลามาใหม่”(ประพนธ์  ผาสุขยืด : ๒๕๔๗) คนทั่วไปมักจะเข้าใจผิด คิดว่านวัตกรรมเป็นคำที่เกี่ยวข้องเฉพาะสิ่งใหม่ๆที่เกิดแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาในวงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งในเรื่องนี้ สมเด็จพระเทรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงอธิบายไว้ในการแสดงปาฐกถาเรื่อง “เทคโนโลยี นวัตกรรม กับการพัฒนาประเทศ” ในการประชุมประจำปีของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 30มีนาคม 2542มีใจความตอนหนึ่งว่า

“... คนแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลานั้นจะต้องมี นวัตกรรม คือต้อง innovative หรือต้องรู้จักสร้างสรรค์ ต้องมีความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า ปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก แต่ว่าก็ต้องสามารถปรับโลกให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นอยู่หรือความพอใจความสุขสบายของตัวเองเหมือนกัน ต้องแก้ปัญหาด้วยความคิด พอทางหนึ่งตันก็ต้องหาทางใหม่ ไม่งอมืองอเท้ายิ่งใน ภาวะวิกฤต ยิ่งต้องการนวัตกรรม ซึ่งไม่เฉพาะแต่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเท่านั้น หากแต่เป็นนวัตกรรมของทั้งระบบโดยรวม ตั้งแต่สังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรม...”

นวัตกรรมทางด้านแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาก็เช่นกัน จะเกิดแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาได้จำเป็นต้องอาศัย “วิถีคิด” ที่ออกนอกกรอบเดิมพอสมควร คือจะต้องออกนอก “ร่อง” หรือช่องทางเดิมๆที่เคยชิน เรียกได้ว่าจะต้องพลิกกระบวนทัศน์ (shift paradigm)ที่มีอยู่เดิมเกี่ยวกับแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาเสียใหม่ จากที่เคยเข้าใจว่า แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาก็คือการศึกษาเพียงเพื่อให้ได้รู้ไว้ มาเป็นแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาที่นำมาใช้ “พัฒนางาน พัฒนาชีวิต”

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: