พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองปริญญา ศาสนศาสตร์บัณฑิตและศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา

กำหนดการทำบุญฉลองปริญญาโทและเอก สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา คณะศาสนาและปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๗ วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: