๑๐๐ พระชันษา มิ่งขวัญชาวไทย ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มมร

       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2556 : นำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา "Graduate School, Mahamakut Buddhist University Research Symposium 2013"

 

       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2556 : นำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา "Graduate School, Mahamakut Buddhist University Research Symposium 2013" บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับคณะศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม ชั้น  3อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ลงทะเบียน 08.00-09.00 น. และช่วงบ่าย พัก 10 นาที และปิดการสัมมนา เวลา 16.30 น. พร้อมมอบประกาศนียบัตร ของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: