แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ

       หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ชั้นปีที่ ๑ ภาคปกติและภาคพิเศษ เชิญร่วมเข้าฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ” ประจำวิชา GS ๒๐๐๗ ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) 

วิทยากรบรรยายพิเศษ : อาจารย์ประยงค์ มีชัย (ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์) อาจารย์ประจำวิชา : พระมหา ผศ.ดร. มฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม วันเสาร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องเรียนสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ชั้นปีที่ ๑ ชั้น ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐ โทร ๐๘๖๐๘๖๔๒๕๘

        เรียน/เจริญพร รายการเริ่มวันพรุ่งนี้ พระคุณเจ้าหรือคฤหัสถ์นักศึกษาผู้ใดมาร่วมประชุมฟังภายใน ๓๐ นาทีแรก ผู้ดำเนินการมีเอกสารและวัตถุสำคัญมอบให้เพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับชีวิตด้วย ด่วนมีจำนวนจำกัด "อย่าคิดว่าท่านรู้ เพียงเพราะคิดว่าท่านรู้ เพราะท่านอาจไม่รู้ในสิ่งที่ท่านคิดว่ารู้เลยก็ได้"

       นักศึกษาในหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปี ๑ และ ๒ ภาคปกติและภาคพิเศษ ทุกรูป/คน เชิญเป็นการพิเศษด้วย ส่วนนักศึกษาในกรณีอื่น ๆ และผู้สนใจโดยทั่วไปถ้าสามารถมาฟังได้ ก็ขออนุโมทนาด้วยใจเป็นอย่างสุดซึ้ง

กำหนดการ 
       โครงการสัมมนาทางวิชาการประจำปี
 2556 : นำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา “Graduate School, Mahamakut Buddhist University : Research Symposium 2013” บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ คณะศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วันอาทิตย์ที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

08.00 – 09.00 น. ผู้เข้าร่วมโครงแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลา 
09.00 – 09.30 น. อธิการบดี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำไหว้พระสวดมนต์ - พระมหาบุญศรี ญาณวุฑฺโฒ, ผศ.ดร. รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวถวายรายงาน - อธิการบดี กล่าวเปิดโครงการและให้โอวาท
09.30 – 10.30 บรรยายพิเศษเรื่อง “คุณค่างานวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย มมร”
10.30 – 11.30 น. นำเสนอผลงานวิจัย ช่วงที่ 1 - สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (ป.เอก) - สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (ป.เอก) - ผู้นำเสนอผลงานวิจัยจากต่างสถาบัน

11.30 – 12.00 น. พักฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารเที่ยง
13.00 – 15.00 น. นำเสนอผลงานวิจัย ช่วงที่ 2
- สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง (ป.โท)
- สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (ป.โท)
- สาขาวิชาสังคมวิทยา (ป.โท)
- ผู้นำเสนอผลงานวิจัยจากต่างสถาบ
ัน
15.00 – 17.00 น. นำเสนอผลงานวิจัย ช่วงที่ 3
- สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (ป.โท)
- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ป.โท)
- ผู้นำเสนอผลงานวิจัยจากต่างสถาบ
ัน
17.30 น. สรุปโครงการ โดย พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร.
17.40 น. พระมหาบุญศรี ญาณวุฑฺโฒ, ผศ.ดร. รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
มอบของที่ระลึกแก่วิทยากรบรรยาย
พิเศษ ผู้นำเสนอผลงานวิจัย 
ผู้วิพากษ์ผลงานวิจัย และกล่าวปิดโครงการ
หมายเหตุ : แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาประสานงาน ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงก
ารได้ที่
บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 0-2444-6000 ต่อ 1059 โทรสาร 0-2444-6041
พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. 08-6086-4258
ผศ.ดร.สุวิญ รักสัตย์ 08-9992-4791

ประกาศ
นักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ให้ม
ารับบัตรนักศึกษา ที่ตึกบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๒ สนง.บัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: