ขอเชิญเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย

ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง ขอนิมนต์/เชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกรูป/คน เข้าร่วมเสนอผลงานการวิจัยผลงานวิจัยและร่วมฟังการนำเสนอผลงานการวิจัยในโครงการสัมมนาทางวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: