การสอบดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะพุทธศาสนาและปรัชญา รุ่นที่ ๑

     วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายอำพล บุดดาสาร นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา รุ่นที่ ๑ บัณฑิตวิทยาลัย มมร นำเสนองานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกเรื่อง การพัฒนามนุษย์ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท โดยมีคณาจารย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ร่วมวิพากษ์งานวิจัย อาทิ พระมหามฆวืนทร์ ปริสุตฺตโม (อามาตมนตรี) ประธานสาขาพุทธศาสนาและปรัชญา พระเมธาวินัยรส อาจารย์ที่ปรึกษา พระมหาวิเซียร ธมฺมวชิโร ดร., รศ.สุเชาวน์ พลอยชุม ดร.ณัฐพงษ์ มะลิซ้อน พร้อมทั้งนักศึกษาระดับปริญญาโท เอก ร่วมเข้ารับฟัง

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: