โครงการสัมมนาวิชาการร่วมกับต่างประเทศ 2562

      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาวิชาการประเทศอินเดีย ปี2562 หัวข้อ ‘Philosophy and Religion : Human Quality of life Cultivation’ ร่วมกับคณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัย บานารัส ฮินดู พาราณสี ประเทศอินเดีย วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: