ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มมร 2560

           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก และปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา จังหวัดนครปฐมประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ระดับปริญญาโทสาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา และสาขาวิชาการปกครอง  มีรายนามดังต่อไปนี้

ระดับปริญญาเอก
ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา

ระดับปริญญาโท
ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา

 

ระดับปริญญาโท
ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา

 

ระดับปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครอง

ปฏิทินการศึกษาบัณฑิตศึกษา มมร
ประจำปีการศึกษา 2560

ปริญญาโท 
สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา
สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
และสาขาวิชาการปกครอง

*****


               1.สอบข้อเขียน                 22 กรกฎาคม 2560
               2.สอบสัมภาษณ์               29 กรกฎาคม 2560
               3.ประกาศผลสอบ             30 กรกฎาคม 2560
               4.แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาทะเบียนเป็นนักศึกษา  31 กรกฎาคม -4 สิงหาคม 2560
               5.ปฐมนิเทศ                      5 สิงหาคม 2560
               6.เปิดภาคการศึกษา            6 สิงหาคม 2560

 

    ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ปริญญาเอก ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
*****

 

                1.สอบข้อเขียน                 22 กรกฎาคม 2560
                2.ทดสอบภาษาอังกฤษ      29 กรกฎาคม 2560
                3.สอบสัมภาษณ์               30 กรกฎาคม 2560
                4.ประกาศผลสอบ               5 สิงหาคม 2560
                5.แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาทะเบียนเป็นนักศึกษา  6-18 สิงหาคม 2560
                6.ปฐมนิเทศ                    19 สิงหาคม 2560
                7.เปิดภาคการศึกษา          20 สิงหาคม 2560


                                                    ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: