วิพากษ์หลักสูตรปริญญาโท เอก สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา

           พระมหาบุญศรี  ญาณวุฑฺโฒ,ผศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นประธานในโครงการวิพากษ์หลักสูตรหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ที่ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 26 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น.

           พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน,ดร ประธานสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ถวายรายงานสรุปความว่า “เนื่องด้วยคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่ 1884/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตร บัณฑิต โท เอก นั้น

           คณะกรรมการฯ ได้ยกร่างหลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช 2559 ทั้งสองหลักสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะต้องได้รับการวิพากษ์หลักสูตร เพื่อให้มีความสมบูรณ์ มากยิ่งแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาก่อนที่จะดำเนินการตามลำดับต่อไป
           ในการจัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ
           1.เพื่อวิพากษ์หลักสูตรหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
           2. เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะตลอดจนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฯ จากคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ
           3. เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฯให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยมากยิ่งแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลา

           บัดนี้กรรมการวิพากษ์หลักสูตรฯ กรรมการประจำหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ตลอดจนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ได้มาพร้อมกันแล้ว  จึงกราบเรียนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้เปิดโครงการวิพากษ์หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาต่อไป

           คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิตประกอบด้วย พระสุธีธรรมานุวัตร,ผศ,ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ศาสตราจารย์กีรติ  บุญเจือ, ผศ.ดร.ธีรัตม์  แสงแก้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร. กฤตสุชิน  พลเสน มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ได้วิพากษ์หลักสูตรตามลำดับ

           จากนั้นได้วิพากษ์หลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบด้วย  พระศรีคัมภีรญาณ,รศ,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศาสตราจารย์กีรติ  บุญเจือ, ศาสตราจารย์ ดร. วัชระ งามจิตรเจริญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รศ.ดร. วิทยา  ศักยาภินันท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ ผศ,ดร. บุญร่วม คำเมืองแสน หัวหน้าภาควิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ได้วิพากษ์หลักสูตรตามลำดับ

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บัณฑิตวิทยาลัย มมร

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: