บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งประธานสาขาวิชา

           พระมหาบุญศรี ญาณวุฑฺโฒ ผศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ลงนามในคำสั่งที่ 12/2558 เรื่องแต่งตั้งประธานสาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา และสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มีรายละเอียดดังนี้

          1.พระมหาสายรุ้ง อินฺทาวุโธ,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา เป็นประธานสาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา

           2. พระมหาบุญไทย ปุญญมโน,ดร. เป็นประธานสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
           3. รศ.ดร. สุกิจ ชัยมุสิก เป็นประธานสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง

 

                                          ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ 29 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บัณฑิตวิทยาลัย มมร

 

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: