บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนา

 "วิธีตรวจชำระคัมภีร์ใบลานให้ได้มาตรฐานสากล" จัดระหว่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธศาสนศึกษา (นานาชาติ) 

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม พระมหาบุญศรี ญาณวุฑฺโฒ (ผศ.ดร.) รก.คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานพิธีเปิด โครงการ "วิธีตรวจชำระคัมภีร์ใบลานให้ได้มาตรฐานสากล"  โดย บัณฑิตวิทยาลัย มมร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนา ห้วข้อ "วิธีตรวจชำระคัมภีร์ใบลานให้ได้มาตรฐานสากล" จัดระหว่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธศาสนศึกษา (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกกระแสให้นักวิชาการชาวพุทธไทยหันมาศึกษาวิธีการตรวจชำระคัมภีร์ตามแบบมาตรฐานสากลยิ่งๆ ขั้นไป และสร้างเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับรู้ทฤษฎีการตรวจชำระคัมภีร์ใบลานจากประสบการณ์จริงของนักวิชาการผู้ชำนาญการโดยตรง

       หลักการสำคัญของโครงการ ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์ กล่าวว่า แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลามีคัมภีร์ใบลานซึ่งเก็บรักษาไว้แต่โบราณเป็นจำนวนมาก อยู่ทั้งในหอสมุดใหญ่ ๆ เช่น หอสมุดแห่งชาติและวัดวาอารามต่างๆ ทั่วประเทศ คัมภีร์ใบลานเหล่านี้คือที่มาของคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ปกรณ์วิเสสต่างๆ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือระดัแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาานาชาติ จึงได้จัดโครงการ "วิธีตรวจชำระคัมภีร์ใบลานให้ได้มาตรฐานสากล" โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยดังที่กล่าวมา

       ในการประชุมครั้งนี้มีนักวิชาการจากโครงการตรวจชำระคัมภีร์ทั้งในแต่ต่างประเทศ  อาทิ อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์ ผศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ร่วมประชุมจำนวนมาก

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: