โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ 2562

        บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท และปริญญาเอก 4 สาขาวิชาคือสาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาบริหารการศึกษา และสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ในระหว่างวันที่ 1-15 เมษายน 2562 ที่อาคารโพธิญาณมหาวิชชาลัย ภายในพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 

 

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: