เอกสารแบบคำาร้อง ๔๖ แบบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ก. แบบคำร้องประเภททั่วไป (๒๑ แบบ)
 
ข. แบบคำร้องเกี่ยวกับการทำและการสอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (๒๔ แบบ)
 
ค. แบบค าร้องขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย (๑ แบบ)

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: