ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิต มมร

       ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญานั้น บัดนี้บัณฑิตวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิตมีรายนามดังต่อไปนี้ 

 

 

สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 
 


 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: