รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 2560

        ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้มีการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา และสาขาวิชาการปกครองนั้น การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้เสร็จสิ้นแล้ว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ดังต่อไปนี้

 

สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: