รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท 2560

       ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้มีการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา และสาขาวิชาการปกครอง มีผู้เข้าสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  มีรายนามดังต่อไปนี้

 

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: