บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ "Nationnal Research Symposium 2017"

        บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ "Nationnal Research Symposiumบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ "Nationnal Research Symposium 2017" ประจำปี 2560  เมื่อวันเสาร์ที่ 14ตุลาคม 2560ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ โดยมีพระเมธาวินัยรส,ผศ.ดร.เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับภาคีเครือข่ายและรางวัลวิทยานิพนธ์

       ซึ่งแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาในช่วงเช้าเป็นการจัดเสวนาวิชาการเรื่อง"บัณฑิตวิทยาลัย มมร กับการวิจัยยุค ๔.๐"ทางผู้จัดงานได้เชิญวิทยากร4ท่านคือ พระเมธาวินัยรส,ผส.ดร. , ผศ.ดร. ประพันธ์ ศุภษร ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รองคณบดี มจร , ดร.ลักขณา สท้านไตร ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโทแบ่งแยกห้องประชุมตามสาขาวิชาต่างๆ  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง  สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา และสาขาวิชาปรัชญา นอกจากนี้

ที่ห้องประชุมใหญ่ ได้มีการนำเสนอวิทยานิพนธ์ดีเด่นของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และมีการนำเสนอผลงานวิจัยของบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ม.ศิลปากร

     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้นักศึกษาได้มีพื้นที่นำเสนองานวิจัยของตนเองต่อสาธารณะ อันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้รับฟังและเข้ามาศึกษาดูผลงานวิจัยเหล่านั้น ซึ่งอาจนำไปพัฒนางานวิชาการ ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศได้ 2017"

 

 

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: