โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา 2559

         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2559 ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

 

ตัวอย่างการนำเสนองานวิจัย

 

 

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: