ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท มมร 2559


     วันที่ 6 สิงหาคม 2559 พระครูปรีชาธรรมวิธาน,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท 3 สาขาวิชา คือ ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง มีพระมหาบุญศรี ญาณวุฑฺโฒ,ผศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณาจารย์ให้การต้อนรับ ที่หอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม

    คณาจารย์ทั้งสามสาขาวิชาให้การต้อนรับ แนะแนวทางในการศึกษาให้แก่นักศึกษา พร้อมทั้งกฎระเบียบต่างๆ นักศึกษาต่างคนต่างมา จากต่างสถาบัน เมื่อมาอยู่ในสถาบันเดียวกันต้องมีกฎกติกาเดียวกัน โดยยึดถือปณิธานของมหาวิทยาลัยคือ “ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์”


     นักศึกษารุ่นพี่มาร่วมพิธี รุ่นพี่พาน้องใหม่ชมมหาวิทยาลัย ห้องเรียน แนะนำอาจารย์ ตลอดจนแนะวิธีในการศึกษาให้จบตามหลักสูตร พี่ช่วยน้อง เริ่มต้นเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

ดูภาพแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาได้ที่ 

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: