โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันมาฆบูชา

          มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 บัณฑิตวิทยาลัย จึงประกาศให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ร่วมงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: