งดการเรียนการสอนในวันที่ 30-31 มกราคม 2559

         มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ประกาศให้ตัดกระแสไฟฟ้าในวันเสาร์ที่ 30 และวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559 บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้ประกาศงดการเรียนการสอนทุกระดับชั้นในวันเวลาดังกล่าว ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: