โครงการวิพากษ์หลักสูตรปริญญาโท เอก สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา

          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุกราชวิทยาลัยจัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส (B.๗.๑) วันอังคารที่ ๒๖  มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ มีรายละเอียดดังนี้


 

หมายเหตุ:ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมฟังการวิพากษ์ได้
 
 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: