แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลา

โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ 2562

        บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท และปริญญาเอก 4 สาขาวิชาคือสาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาบริหารการศึกษา และสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ในระหว่างวันที่ 1-15 เมษายน 2562 ที่อาคารโพธิญาณมหาวิชชาลัย ภายในพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วารสารจาก มมร ได้รับการรับรองคุณภาพเข้าสู่ฐานแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลา tci 2561
           ผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลา TCI ประจำปี พ.ศ. 2561 (25 พ.ค. 61)มีวารสารจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่ผ่านการพิจารณาคุณภาพจำนวน 5 ฉบับ คือ 
          (1) วารสารวิชาการ มมร วิทยาเขตล้านนา (18) 
          (2) วารสารบัณฑิตศาสน์ บัณฑิตวิทยาลัย มมร (34) 
          (3) วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด (43) 
          (4) วารสารวิชาการแสงอีสาน วิทยาเขตอีสาน (60) และ
          (5) ศึกษาศาสตร์ มมร คณะศึกษาศาสตร์ (75)
ประกาศ เรื่อง ขั้นตอนการทำและการสอบดุษฎีนิพนธ์

        ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง ขั้นตอนการทำและการสอบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และ/หรือสารนิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

คู่มือการเขียนดุษฎีนิพนธ์

         คู่มือการเขียนดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และ/หรือสารนิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: