แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลา

วารสารจาก มมร ได้รับการรับรองคุณภาพเข้าสู่ฐานแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลา tci 2561
           ผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลา TCI ประจำปี พ.ศ. 2561 (25 พ.ค. 61)มีวารสารจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่ผ่านการพิจารณาคุณภาพจำนวน 5 ฉบับ คือ 
          (1) วารสารวิชาการ มมร วิทยาเขตล้านนา (18) 
          (2) วารสารบัณฑิตศาสน์ บัณฑิตวิทยาลัย มมร (34) 
          (3) วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด (43) 
          (4) วารสารวิชาการแสงอีสาน วิทยาเขตอีสาน (60) และ
          (5) ศึกษาศาสตร์ มมร คณะศึกษาศาสตร์ (75)
ประกาศ เรื่อง ขั้นตอนการทำและการสอบดุษฎีนิพนธ์

        ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง ขั้นตอนการทำและการสอบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และ/หรือสารนิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

คู่มือการเขียนดุษฎีนิพนธ์

         คู่มือการเขียนดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และ/หรือสารนิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยจัดงานครบรอบ 30 ปี

      บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จะมีอายุครบ 30 ปี แห่งการสถาปนา ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560  เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณูปการของผู้บริหารและคณาจารย์ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยและเป็นการแสดงความกตัญญูต่อสถาบัน คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยจึงมีมติจัดแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาวันครบรอบ 30 ปีบัณฑิตวิทยาลัยในวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดตามกำหนดการดังนี้

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: