ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์

ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์

          ปรัชญา (Philosophy)

                   “ส่งเสริม ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อองค์ความรู้ คู่คุณธรรม” Encouragement of education, leaning and research for gaining knowledge and characters Commitment of Graduate School

          ปณิธาน (Aspiration)

                   ให้โอกาสศึกษา ค้นคว้า วิจัย ใช้คุณธรรมนำวิชาการ

          Giving educational opportunity, leaning and research with integrated academic knowledge and characters.

          วัตถุประสงค์ (Objectives)

๑. เพื่อผลิตนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาและปรัชญาให้มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ

                              ๒. เพื่อผลิตพระภิกษุนักบริหาร นักพัฒนา นักวิจัย และนักเผยแผ่ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

๓. เพื่อส่งเสริมการศึกษา ภาษา ศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและปรัชญา

๔. เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และวิจัย ทางพระพุทธศาสนาและปรัชญา

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

   วิสัยทัศน์ (Vision Statements)
๑.เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนาในระดัแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาานาชาติ

๒.เป็นสถาบันแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาตลอดชีวิตของมวลชนที่ผลิตบัณฑิตตามแนวพระพุทธศาสนาและบุคลากรด้านต่าง ๆ ที่มีความรู้ความสามารถ มีศีลธรรมในการดำรงชีวิตแบบพุทธ
๓.เป็นศูนย์กลางแห่งภูมิปัญญาตามแนวพระพุทธศาสนาของโลกที่สามารถชี้นำและยุติความ

ขัดแย้งในสังคมโดยใช้หลักพุทธธรรม
๔.เป็นสถาบันที่เน้นทำวิจัยพัฒนาตามกรอบแห่งศีลธรรม ส่งเสริมงานวิจัยเชิงลึกด้าน

พระพุทธศาสนาและนำผลการวิจัยไปพัฒนาสังคมและคณะสงฆ์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

    พันธกิจ (MissionStatements)

๑. ผลิตบัณฑิตทางด้านพระพุทธศาสนา ให้มีคุณสมบัติตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย และกระจายโอกาสให้พระภิกษุสามเณร คฤหัสถ์ และผู้สนใจมีโอกาสศึกษามากแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลา

๒. ให้บริการวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนาแก่สังคม ชุมชน และท้องถิ่น โดยเฉพาะวิชาการทางพระพุทธศาสนา เพื่อมุ่งเน้นการเผยแผ่พุทธธรรม การแก้ปัญหาสังคม การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดสันติสุข การชี้นำสังคมในทางสร้างสรรค์ และการยุติข้อขัดแย้งด้วยหลักวิชาการพระพุทธศาสนา

๓. วิจัยและพัฒนางานวิชาการเชิงลึกด้านพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิชาการพระพุทธศาสนาใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเผยแผ่องค์ความรู้ในระบบเครือข่ายแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาที่ทันสมัย

๔. รวบรวมและจัดเก็บแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งค้นคว้า ทำนุบำรุงรักษาภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น รวมทั้งสร้างชุมชนที่เข้มแข็งเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสม

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: