ผู้บริหาร บัณฑิตวิทยาลัย มมร

          ๑.  คณบดี  (รักษาการ)                                        พระมหาบุญศรี ญาณวุฑฺโฒ, ผศ.ดร.

          ๒.  ประธานสาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา                  พระมหาสายรุ้ง  อินฺธาวุโธ, ดร.

          ๓.  ประธานสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา        พระมหามฆวินทร์  ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร.

          ๔.  ประธานสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง           ผศ.(พิเศษ) ดร.สุกิจ ชัยมุสิก

          ๕.  ประธานสาขาวิชาการจัดการศึกษา                  พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ดร.

          ๖.  ประธานสาขาวิชาสังคมวิทยา                         พระครูปลัดจิตติชัย จิตฺติชโย, ดร.  

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: