บัณฑิตวิทยาลัย มมร ขอน้อมถวายอภิสัมมานสักการะด้วยเศีรยเกล้า

     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอน้อมถวายอภิสัมมานสักการะแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วยเศีรยเกล้า


คณะแดงบวร วัดบวรนิเวศวิหาร ๒๔๘ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๐๐
แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลา ๐ ๒๒๘๐ ๙๕๗๘ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๕๗๘ 
แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลา
 อีเมล์This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." style="text-decoration: none;">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: